• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

งานวิจัยของหลักสูตร (Program's Research Works)


หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (Doctor of Philosophy Program in Prosthodontics)

ผลงานวิจัยของนิสิต (Student's Research)

- 5476052032 ทพญ.พิมพ์รำไพ โรจนกิจ สินธวาชีวะ (Pimrumpai Rochanakit Sindhavajiva, D.D.S., M.S.) Scheme 1.1 Date of Graduation 22 December 2017

- 5576055032 ทพ.พรพจน์ เจียงกองโค (Pornpot Jiangkongkho, D.D.S., M.Sc.) Scheme 2.1 Date of Graduation 12 January 2018

- 5576052032 ทพญ.ณฤดี ลิ้มปวงทิพย์ (Nareudee Limpuangthip, D.D.S.) Scheme 2.2 Date of Graduation 22 December 2017

- 5576051432 ทพ.กฤช กมลขันติกุล (Krid Kamonkhantikul, D.D.S.) Scheme 2.2 Date of Graduation 22 December 2017

- 5576056632 ทพ.อธิคม สุรินทร์ธนาสาร (Atikom Surintanasarn, D.D.S., M.Sc.) Scheme 2.1 Date of Graduation 26 May 2017