• คลังความรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สื่อจากภาควิชาทันตกรรมชุมชน


คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก (3)

โดย ศ.ทญ.ดร.สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ | 2019-12-23 |
ที่มา : วารสารทันตภูธร ฉบับเดือน กค-กย 2554
เข้าชม 255