คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ฝ่ายวิจัย

ฝ่ายวิจัย

บริการทางทันตกรรม

บริการทางทันตกรรม

ผู้สนใจศึกษาต่อ

ผู้สนใจศึกษาต่อ

การออกหน่วย
ทันตกรรมเคลื่อนที่

การออกหน่วย
ทันตกรรมเคลื่อนที่

กิจการนิสิต

กิจการนิสิต

ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพข่าวกิจกรรม

ความรู้เพื่อประชาชน

ความรู้เพื่อประชาชน

วารสาร

วารสาร

สุทธาสิโนบล

คู่สายชลงามวิไล คุณธรรมประจำใจ ต้องมีไว้คู่วิชา


จักเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานสูงในการจัดการศึกษาทางทันตแพทย์ จักสร้างทันตแพทย์ที่มีความสามารถ และมีจริยธรรมเพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ

รางวัลเกียรติยศ

ความภาคภูมิใจของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ และ พิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์

ห้องสมุด

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

แหล่งรวบรวมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านทันตแพทย์

บทเรียนออนไลน์
การจัดการความรู้ KM

รวบรวมสาระความรู้ที่น่าสนใจมานำเสนอเป็น บทเรียน Online ให้สามารถศึกษาได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

สมาคมศิษย์เก่าฯ

ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย